Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home News Detail

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการแล้ว 20/09/2018
 
เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการแล้ว เวลา 12.30 น.

วันที่ 20/9/2561 
=======================================================

ปิดแผนที่อารีน่าชั่วคราว
ระยะเวลา 20/9/2561 เวลา 16.30 น. - 21/9/2561 เวลา 13.30 น.

ในช่วงเวลานี้ผู้เล่นจะไม่สามารถเข้าแผนที่อารีน่าได้


วันที่ 21/9/2561 
=======================================================

มีปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์


? ระยะเวลา 8.30 - 13.30


แก้ไขบัค

? เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายโปรดออกจากเกมก่อนช่วงเวลาดังกล่าว

=======================================================