กฏ กติกา มารยาท
รายละเอียด
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
1.

ข้อห้ามเกี่ยวกับการตั้งชื่อตัวละคร,
ชื่อคลับ หรือ ชื่อกิลด์,
และชื่อกลุ่มต่างๆ

1.1

ห้ามตั้งชื่อในเชิงหมิ่นประมาท
ลบหลู่ หรือพาดพิง สถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ระงับไอดีถาวร
1.2

ห้ามตั้งชื่อเลียนแบบ
หรือทำให้ดูคล้าย ตัวละคร
ทีมงาน หรือตำแหน่งต่างๆ
ในบริษัท,ชื่อเรียกเฉพาะ
ของทีมงาน

ระงับไอดี 30 วัน
ลบตัวละคร
ระงับไอดีถาวร
1.3

ห้ามตั้งชื่อเลียนแบบ
หรือทำให้ดูคล้ายผู้เล่นคนอื่น
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
จากบุคคลนั้นๆ หรือ
หมายทำให้บุคคลนั้น
เสื่อมเสียในด้านต่างๆ

1.4

ห้ามตั้งชื่อโดยใช้คำไม่สุภาพ,
ลามก, อนาจาร, คำผวน หรือ
สัญลักษณ์และอักขระใดๆ
ที่ส่อสื่อในทางไม่เหมาะสม

ระงับไอดี 15 วัน
ลบตัวละคร
ระงับไอดี 30 วัน
ลบตัวละคร
ระงับไอดีถาวร
1.5

ห้ามตั้งชื่อในเชิงล้อเลียนบุคคล,
เหตุการณ์, หรือประเด็นใดๆ
ที่ก่อให้เกิดผลเสียหรือทำให้
เกิดการแตกแยก และทะเลาะ
เบาะแว้งในสังคม

2.
ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ภาษา
ในการสื่อสาร ทุกๆช่องทาง
ของสังคมเกม
2.1

ห้ามใช้คำพูด, ข้อความ
หรือใช้สัญลักษณ์ใดๆ
สื่อถึงความ ลามก, อนาจาร
หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม
ทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสีย

ระงับไอดีตักเตือน ระงับไอดี 7 วัน ระงับไอดี 30 วัน
2.2

ห้ามทำการพิมซ้ำ
หรือฟลัดข้อความ
จนทำให้ก่อเกิดความรำคาญ
ต่อบุคคลอื่นในสังคม

3.
ห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนและก่อกวนผู้เล่น
หรือพยายามขัดขวางการเล่นอันปกติเกมของบุคคลอื่นโดยเจตนา
หรือการเล่นใดๆที่ทีมงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควร
ระงับไอดีตักเตือน ระงับไอดี 30 วัน ระงับไอดีถาวร
4.
ห้ามทำการยั่วยุ หรือเสียดสี ดูหมิ่นแก่กัน จนทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม
หรือบุคคลอื่น รวมถึงการประกาศ, โฆษณา, ชักจูง ชี้นำ และส่งเสริมก่อให้เกิด
การกระทำใดๆ ที่เกิดผลกระทบและเสื่อมเสียต่อ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆที่ส่อเจตนาให้เกิดการกระทำดังกล่าวขึ้น
ระงับไอดี 30 วัน ระงับไอดีถาวร
5.
ห้ามทำการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน,ไอดี, ตัวละคร, ไอเทม หรือ เงินในเกม
เป็นค่าเงินจริง,ซีเรียลบัตรเติมเงิน หรือแลกเปลี่ยนกับสิ่งของ,ไอดีและค่าเงิน
นอกเกม ในทุกๆช่องทาง (รวมถึงการแลกเปลี่ยนไอดีเกมด้วยไอเทมหรือ
เงินในเกม) หรือมีพฤติกรรมที่ส่อเจตนาดังกล่าว
ระงับไอดีถาวร
6.
ข้อห้ามเกี่ยมกับการฉ้อโกง
ล่อลวงและการเอาเปรียบผู้อื่น
6.1
ห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็น
การหลอกลวง, บิดเบือน
หรือการกระทำใดๆที่เอาเปรียบ,
การโกง และทำให้ผู้อื่นได้
รับความเสียหาย
ระงับไอดี 30 วัน
(พร้อมชดใช้
ความเสียหาย)
ระงับไอดี 60 วัน (พร้อมชดใช้
ความเสียหาย)
ระงับไอดีถาวร
(พร้อมชดใช้
ความเสียหาย)
6.2
ห้ามกระทำการใดๆ เพื่อหวัง
ให้ได้ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
รวมถึงการส่อถึงพฤติกรรมต่างๆ
เพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใด
อย่างหนึ่งจากข้อมูลผู้อื่น
(ความผิดเท่ากับการกระทำ
ครั้งที่ 2 )
7.
ห้ามใช้ข้อผิดพลาดของเกม(บัค) หรือของบริการอื่นๆในการหาผลประโยชน์
ของตน, รวมทั้งการรับหรือแจกจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้อื่น หรือเพื่อเอาเปรียบ
ผู้เล่นคนอื่น
ระงับไอดี 7 วัน
(พร้อมลบ
ผลประโยชน์
ออก)
ระงับไอดี 30 วัน
(พร้อมลบ
ผลประโยชน์
ออก)
ระงับไอดีถาวร
8.
ห้ามกระทำการดัดแปลงโปรแกรม, สร้าง ,แจกจ่าย, เผยแพร่ หรือ
ใช้โปรแกรมช่วยเล่นเพื่อผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือแม้กระทั่ง
การรับผลประโยชน์ใดๆการจากโปรแกรมช่วยเล่นในทางอ้อม
หรือมีพฤติกรรมที่เอื้อประโยชน์ สมรู้ร่วมคิด
รวมถึงการใช้อุปกรณ์อื่นใดๆที่ใช้ในการช่วยเล่นต่างๆ
โดยที่ทีมงานพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม
ระงับไอดีถาวร
(ผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด)
9.
ห้ามผู้เล่นให้ข้อมูลหรือแจกจ่ายไอดี
และข้อมูลสำคัญแก่บุคคลอื่น
ซึ่งทีมงานจะถือว่าเป็นเจตนายินยอม
ของเจ้าของไอดีในการให้ผู้อื่น
ร่วมใช้ไอดี หากเกิดความเสียหายใดๆ
แก่ไอดีนั้น ไม่ว่าจะเป็นในเกม
หรือนอกเกม ทีมงานจะดำเนินการ
สำหรับผู้เสียหาย (ตามข้อ9.1
และ9.2) และ ผู้กระทำผิด
และผู้ร่วมกระทำผิด
(ตามตารางบทลงโทษ)
โดยแยกประเภท ดังต่อไปนี้
9.1
กรณีเสียหายทางไอเทม
ทีมงานจะดำเนินการตามคืน
ไอเทมให้ตามความเหมาะสม
ให้กับผู้เสียหายเพียงครั้งเดียว
เท่านั้น
ผู้ทำผิด
ระงับไอดี 30 วัน
ผู้ทำผิด ระงับไอดีถาวร
9.2
กรณีเสียหายทางตัวละคร
ทีมงานจะพิจารณาการช่วยเหลือ
ผู้สียหายตามความเหมาะสม
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ผู้ทำผิด ระงับไอดีถาวร
10.
ห้ามกระทำการ หลอกลวงหรือ บิดเบือนข้อมูลต่อผู้ดูแล หรือปลอมแปลงเอกสาร
เพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง และ ห้ามกระทำการใดๆที่ขัดขวาง,
รบกวน หรือการใช้คำพูดไม่เหมาะสม ดูหมิ่นผู้ดูแล ในขณะปฎิบัติงานต่างๆ
ระงับไอดี 7 วัน ระงับไอดี 30 วัน ระงับไอดีถาวร
11.
พฤติกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1. ถึง 11. ที่ทางทีมงานพิจารณาแล้ว
เห็นว่าผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดๆท่านนั้น มีทัศนคติหรือพฤติกรรมที่เป็น
ภัยอันตรายต่อสังคมหรืออาจสร้างความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือบริษัท
ระงับไอดี 7 วัน ระงับไอดี 30 วัน ระงับไอดีถาวร
หมายเหตุ : หมายเหตุ มีผลบังคับใช้กฎ กติกานี้ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤษภาคม2555 เป็นต้นไป
หมายเหตุในข้อ 9. : เงื่อนไขการรับแจ้งในกรณีนี้
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของได้ด้วยหลักฐานและเอกสารเท่านั้น
ระเบียบ :  
1. กฏ กติกา มารยาท ดังที่กล่าวมีผลทันทีในการกระทำครั้งแรก โดยถือว่าประกาศนี้เป็นการแจ้งให้ทราบแล้ว
2. กรณีใดๆ ที่ทีมงานตรวจสอบพบความผิดปกติ หรือทีมงานจำเป็นต้องติดต่อเจ้าของตัวละครที่เกี่ยวข้อง
ทีมงานจะดำเนินการระงับไอดีชั่วคราว เผื่อให้ผู้ที่ถูกระงับติดต่อเข้ามาที่ 02-381-7272 เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลต่อไป
3. ผู้ที่ถูกระงับไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องติดต่อมาที่ 02-381-7272 โดยกำหนดการลงโทษจะเริ่มนับก็ต่อเมื่อผู้ที่ถูกระงับได้ติดต่อมา
และทีมงานแจ้งระยะเวลาให้ทราบแล้วเท่านั้น
4. กรณีพบว่า การกระทำใดๆ ต้องด้วยบทบัญญัติตามกฏหมาย ทีมงานจะพิจารณาดำเนินการทางกฏหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ เพื่อการตักเตือน หรือตรวจสอบได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม กฏ กติกา มารยาท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่ส่งหลักฐานการกระทำผิดใดๆ ให้กับผู้ใช้บริการ
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบประวัติการใช้งานทุกประเภทของผู้ใช้บริการ เพื่อค้นหาหลักฐาน
ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท
9. บริษัทจะรับเรื่องร้องเรียนต่อบุคคลอื่นไว้ดำเนินการ เฉพาะกรณีที่มีหลักฐานทางภาพ Screen shot(ในบางกรณี)
หรือตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลเหตุอยู่จริง
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับแจ้งเหตุ นับจากวันที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 30 วัน หากเกินกำหนดนี้
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บหลักฐานการระงับไอดีไว้เป็นเวลา 30 วัน
หากผู้ใช้บริการติดต่อเข้ามาหลังกำหนดนี้ทางบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น (ระงับถาวร)
12. บริษัทจะดำเนินการลงโทษในบทลงโทษสูงสุด หากผู้ใช้บริการกระทำผิดมากกว่ากฏที่ระบุไว้ใน 1 ข้อ
หรือมีการกระทำมาแล้วมากกว่า 1 ครั้งก่อนที่จะตรวจสอบพบ
13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดใช้ค่าความเสียหายแทนผู้ใช้บริการที่ได้สร้างความเสียหายให้กับบุคคลอื่น
14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด